آبشار نام نیک 1398/06/12
  این آبشار در روستای نردین قرار دارد و از جمله جاذبه های طبیعی ارزشمند این روستا محسوب می شوند. آبشار زیبای «نام نیک» هر ساله عده زیادی گردشگر را به سوی خود جذب می کند. آبشار نام نیک از کوه‌های بلند منطقه سر چشمه گرفته است و در قسمت شمال غربی روستا واقع شده.
برای دستیابی به منطقه خوش آب و هوای نام نیک شاهرود به سوی میامی حرکت کرده و پس از حدود ۶۵ کیلومتر طی راه به میامی می رسید. از میامی جاده ای آسفالت وجود دارد که به سمت شمال منشعب می گردد و به سمت حسین آباد کالپوش می رود. این مسیر دارای پیچ و خم و در برخی نقاط شیب های تند زیادی است. با پیمودن این مسیر، پس از ۵۶ کیلومتر به چشمه نیک خواهیم رسید. همین مسیر را به سمت شمال حدود ۱۵ کیلومتر طی نموده تا به یک دوراهی مشخص برسید. اگر مسیر غربی را انتخاب کنید و حدود ۱۱ کیلومتر را طی نمایید، به ابتدای یک دوراهی خواهید رسید. این جاده آسفالته، انشعابی به سمت جنوب غرب دارد که با طی حدود ۹ کیلومتر در آن به روستای نام نیک می رسد.